editor thumb

╬nc?lzirea electric? a unei cl?diri

autor:Ing. Teodor Balan - Manager copy:S.C. Smart Security Systems S.R.L sursa:S.C. Smart Security Systems S.R.L contact:office@smartsecurity.ro
         

Solu?ia înc?lzirii exclusiv electrice a unei case nu reprezint? o op?iune ieftin? din punct de vedere al investi?iei ini?iale, iar exploatarea unui sistem electric de înc?lzire poate s? nu fie întotdeauna foarte economicoas?, dac? la proiectarea ?i instalarea sistemului nu au fost respectate principiile ?i rigorile specifice unei astfel de lucr?ri! Lucrurile trebuie analizate atent, la nivel de detaliu, iar realizarea practic? a sistemului trebuie realizat? de personal cu experien?? în proiectarea ?i executarea unor astfel de sisteme!

Înainte de adoptarea unei hot?râri definitive în privin?a sistemului de înc?lzire adoptat pentru o cl?dire este necesar? realizarea unui studiu tehnic asupra acesteia ?i stabilirea  tipului de sistem de înc?lzire electric? dorit de beneficiar, sau care poate fi instalat ca urmare a particularit??ilor constructive ale cl?dirii:
- sistem electric de înc?lzire compus din radiatoare (calorifere) ?i una sau mai multe centrale termice electrice, instalate într-un sistem unitar sau mai multe subsisteme independente, de puteri mai reduse, dar mai u?or de controlat ?i exploatat.
- sistem electric de înc?lzire compus exclusiv din cabluri (sau plase) electrice speciale instalate în pardoseal?.

Sistemele electrice de înc?lzire prin pardoseal? reprezint? în acest moment cele mai performante posibilit??i de înc?lzire a unei cl?diri ?i, chiar dac? investi?ia ini?ial? nu este mic?, confortul termic ob?inut ?i costurile reduse de exploatare le aduc din ce în ce mai mult în prim planul interesului arhitec?ilor, constructorilor ?i beneficiarilor lor.

                  Fig.1

                  Fig.2

Dac? inten?iona?i s? instala?i un sistem electric prin pardoseal?, trebuie ?tiut ce fel de sistem de înc?lzire prin pardoseala dori?i sau se poate instala în casa Dvs.:
1. - ca surs? unic? de înc?lzire
2. - sau ca surs? complementar? de înc?lzire, ocazional?, pe lâng? un alt sistem instalat ?i care "va duce greul" (de exemplu, o central? termic? electric?, sau de alt fel). În acest caz va trebui s? abord?m separat discu?ia referitoare la centrala termic? utilizat?, deoarece trebuie s? ?inem cont de câteva considerente:

a.- centralele termice electrice în general nu ofer? solu?ia prepar?rii directe a apei calde de consum, iar cele care o fac au pre?uri foarte ridicate, ceea ce cre?te pre?ul litrului de ap? cald?, iar acest lucru nu este acceptat de c?tre to?i beneficiarii! Se recomand? în aceste cazuri instalarea separat? a unor boilere electrice cu acumulare. În aceast? variant? este foarte u?or s? se ata?eze ulterior ?i un sistem de înc?lzire bazat pe captatoare solare.
b.- pentru spa?ii mai mari de 250 mc este preferabil? fragmentarea instala?iei termohidraulice în subsisteme mai mici ?i instalarea mai multor centrale termice electrice mai mici, de puteri corespunz?toare, comandate independent de câte un cronotermostat electronic, având ca rezultat ob?inerea unui consum electric lunar total, cât mai redus! Programele de lucru la cronotermostatele electronice ?i comenzile de func?ionare se realizeaz? astfel încât fiecare central? termic? electric? s? func?ioneze strict când ?i cât este necesar pentru ob?inerea confortului termic dorit!
                        
Pentru a instala sistemul electric de înc?lzire prin pardoseal? în varianta "surs? unic? de înc?lzire" va trebui s? pute?i ac?iona asupra pardoselii. S? pute?i monta peste pardoseala primar? ("oarb?") stratul de izola?ie (minimum 30 mm de polistiren extrudat), folia aluminizat? reflectorizant?, plasa sudata + cablurile speciale (aproximativ 15 mm) ?i peste acestea s? turna?i o ?ap? de maximum 60-80 mm. Total, aproximativ 120 mm sau mai mult! Apoi urmeaz? placarea pardoselii, care este preferabil s? se realizeze cu gresie special?, cât mai groas?, realizat? special pentru înc?lzirea prin pardoseal?. Astfel ve?i realiza un sistem de înc?lzire "cu acumulare", care va consuma cu certitudine o medie de 6 ore / zi, asigurând o temperatur? ambiental? de minimum 24-26 de grade Celsius, chiar dac? afar? temperatura scade la -20 grade Celsius. Nu este obligatoriu s? func?iona?i cu aceast? temperatur? interioar?, dar trebuie s? o lu?m în calcul la proiectarea sistemului!
 

Cu partenerii no?tri cu care colabor?m în mod constant pentru realizarea unor astfel de sisteme electrice de înc?lzire (firme de construc?ii sau arhitectur? din toat? ?ara), am testat de-a lungul ultimilor ani mai multe tipuri de echipamente de înc?lzire: cabluri electrice rezistive, panglici din metale amorfe, filme (ribon) cu inser?ie de carbon ?i alte materiale puse în vânzare de tot felul de firme din ?ar?, dar rezultatele au fost mai pu?in decât nesatisf?c?toare când am procedat la montarea lor sub ?ap?! În scurt timp s-au degradat ?i nu au mai func?ionat! Ori, garan?ia pentru un sistem electric de înc?lzire prin pardoseal? nu poate fi sub 10 ani!

 

                   Fig.3

Un astfel de sistem de înc?lzire "cu acumulare" v? va oferi garan?ia asigur?rii temperaturii interioare dorite putând func?iona în cadrul unui sistem de automatizare complex, dar cu costuri minime de exploatare lunar?. Stabilirea cotei finale a pardoselii este de asemenea foarte important?, deoarece are impact asupra dimensiunii ?i pozi?ion?rii u?ilor interioare, sau a celor care sunt u?i de acces în cl?dire ?i se deschid în interior. Practica unor a?a-zi?i meseria?i care ulterior, constatând faptul c? u?ile nu se mai pot monta, sau c? ferestrele vin deja prea jos ?i sparg buiandrugii pentru a le încastra mai sus, nu o recomand?m sub nici o form?!
                          
De asemenea, nu este absolut de loc recomandat? montarea echipamen-telor de înc?lzire deasupra ?apei, direct sub gresie sau parchet în cazul sistemelor "surs? unic? de înc?lzire", deoarece ne existând stratul pentru acumulare termic? se va ob?ine temperatura dorit?, dar cu pre?ul cre?terii semnificative a timpului de func?ionare/alimentare electric?, ceea ce scoate sistemul de sub orice ra?iune de exploatare economic? la condi?iile din ?ara noastr?! Aici cred c? utilizatorul trebuie s? fie foarte bine informat asupra tuturor acestor aspecte, pentru a fi în m?sur? s? hot?rasc? în deplin? cuno?tin?? de cauz?!

Dac? se dore?te instalarea sistemului electric de înc?lzire ca "surs? complementar?", atunci se pot utiliza toate variantele constructive existente pe pia?? (cabluri, plase, filme de carbon, metale amorfe etc. etc.) chiar ca solu?ii "de suprafa??", deasupra ?apei direct sub gresie sau parchet, deoarece în aceast? situa?ie fiind necesare doar utiliz?ri locale, ocazionale, problema consumului electric se rezolv? de c?tre utilizator prin programarea cronotermostatelor electronice de ambient într-un mod convenabil. Dar ?i în acest caz, bran?amentul electric trifazat trebuie s? asigure aceea?i putere electrica util?, deoarece ?i în aceast? variant? de montaj pot fi situa?ii de coinciden?? a func?ionarii simultane a tuturor consumatorilor importan?i din cas? (de exemplu, seara de Cr?ciun, Anul Nou etc.).
                           
Recapitulând ?i concluzionând totodat?, constat?m c? putem evalua consu-mul electric lunar în func?ie de modul de instalare (cu strat de acumulare, sau f?r?) ?i tipul utiliz?rii (de baz?, sau complementar?).
Ca suprafa?? (material) de placare a pardoselilor interioare, trebuie re?inut faptul c? parchetul (special pentru înc?lzire prin pardoseal?, nu orice alt parchet!), are un coeficient de transfer termic mult mai redus decât al gresiei sau altor materiale ceramice, fapt ce îl recomand? a fi utilizat numai în sistemele complementare. În variantele de placare cu parchet, du?umele de lemn etc. consumul electric cre?te considerabil, indiferent de modul de instalare a echipamentelor electrice (sub ?ap?, sau deasupra acesteia, materiale alternative de înc?lzire etc. etc.).
                               
Pentru a putea stabili costurile unui sistem electric de înc?lzire prin pardoseal? trebuie lucrat direct pe planul casei! Primim numeroase solicit?ri din ?ar? de la firme cu care colabor?m, sau direct de la clien?i finali pentru astfel de calcule. Ei trimit prin e-mail sau fax planurile casei (le preferam în format dwg pentru AutoCAD, dac? se poate, dar la nevoie lucr?m ?i pe alte formate), iar noi le facem calculele necesare.Manopera de montaj se poate realiza ?i cu lucr?tori locali adu?i de client, iar noi s? trimitem un specialist care s? conduc? lucr?rile.
.......................................
Estimarea aproximativ? a puterii electrice necesar? pentru alimentarea sistemului de înc?lzire prin pardoseal? se face luând în calcul o medie de minimum 150 Wh/m2. Valoarea exact? se va putea stabili numai dup? stabilirea componentelor ce urmeaz? a fi introduse în sistemul electric de înc?lzire prin pardoseal?.

Echipamentele introduse în sistemele de înc?lzire electric? prin pardoseal? func?ioneaz? pe principiul efectului Joule (înc?lzirea unor conductoare electrice de rezistivitate controlat?) ?i sunt realizate în dou? mari categorii constructive:

- cabluri speciale (monofilare sau bifilare), realizate asem?n?tor cu cablurile TV, dar din alte materiale; sunt destinate realiz?rii sistemelor de înc?lzire cu acumulare termic?.

                   Fig.4

                   Fig.5

Aceste cabluri se realizeaz? la diferite rezistivit??i electrice / metru liniar. Uzual, în limbajul profesional al produc?torilor acestor tipuri de echipamente se utilizeaz? valorile de W/m. Astfel, exist? cabluri cu valori de 10W/m, 15W/m ….. 25W/m, de lungimi diferite, prefabricate ca atare ?i disponibile pe role. Modul în care se procedeaz? pentru introducerea într-o lucrare anume a unui tip de cablu sau altul, ?ine de munca de proiectare a celui care întocme?te proiectul de baz? ?i face calculul estimativ al echipamentelor pe care le utilizeaz?, astfel încât s? asigure necesarul termic al zonei respective pentru ob?inerea temperaturii ambientale dorite.
Cablurile cu puteri de 25W/m sau mai mari se utilizeaz? ?i pentru lucr?ri de degivrare a rampelor, aleilor de acces pietonal sau auto, pistelor de aeroporturi, terenurilor de fotbal etc. De asemenea, în zootehnie astfel de cabluri mai sunt utilizate ?i pentru înc?lzirea pardoselilor la cresc?toriile de porci sau alte animale, iar în agricultur? sunt utilizate în sere sau solarii pentru înc?lzirea r?sadurilor de flori sau legume timpurii!....

- plasele de înc?lzire electric?, realizate din cabluri speciale considerabil mai sub?iri, preinstalate pe re?ele textile din materiale rezistente la contactul cu cimentul ?i alte materiale de construc?ii; sunt destinate exclusiv realiz?rii sistemelor de înc?lzire montate deasupra ?apei, direct sub gresie, parchet etc. Sunt considerabil mai scumpe decât cablurile descrise mai sus, iar domeniile de aplicabilitate sunt ceva mai reduse ca posibilit??i, datorit? particularit??ii de instalare (deasupra ?apei).
Aceste plase sunt definite prin dou? caracteristici: puterea electric? disipat? pe metru p?trat ?i tipul constructiv (realizate din cablu sub?ire bifilar sau monofilar).

                   Fig.6

Exist? plase de înc?lzire cu puteri de 100W/m2, 150W/m2, 160W/m2, pentru instala?ii de interior ?i plase cu puteri de 300W/m2, utilizate mai mult pentru instala?ii de exterior (degivr?ri) sau de interes zootehnic sau agricol. Datorit? pre?ului ridicat nu sunt utilizate pentru suprafe?e mari.

                    

                   Fig.7

Deoarece atât cablurile, cât mai ales plasele electrice pentru înc?lzire au dimensiuni fizice (constructive) limitate de produc?tori, este foarte posibil ca unele suprafe?e mai mari (de exemplu, de 25 m2) s? poat? fi echipate numai cu mai multe cabluri sau plase. În acest caz, zonele respective vor fi dotate cu mai multe cronotermostate, chiar dac? în realitate apar?in aceleia?i înc?peri.
 

Rolul cronotermostatului electronic pentru pardoseal? nu este doar pentru asigurarea confortului dorit, ci ?i acela de a proteja cablurile sau plasele montate în pardoseal? împotriva situa?iilor de supraînc?lzire cauzate de acoperirea accidental? a acestor zone, blocând astfel radia?ia de c?ldur? ?i implicit, r?cirea cablului electric sau a plasei de înc?lzire.
În practic? exist? la diferi?i produc?tori ?i cronotermostate electronice dotate cu doi senzori: unul de pardoseal?, care controleaz? valoarea temperaturii setate de utilizator pentru aceasta ?i unul de ambient, care controleaz? valoarea temperaturii ambientale setate de utilizator. Prioritate are senzorul din pardoseal?! Pot ap?rea astfel situa?ii în care într-o înc?pere s? fie frig dac? pardoseala a fost în mod accidental acoperit? pe o suprafa?? mai mare (de exemplu, bona a întins copilului o plapum? pe pardoseal? ca s? se joace acolo, cu grija de a nu-i fi frig!). Diversitatea tipurilor ?i modelelor termostatelor pentru înc?lzirea prin pardoseal? este deosebit de mare: de la modele simple, cu bimetal, f?r? posibilit??i de reglare a timpului de lucru ?i pân? la modele sofisticate, cu senzor de ambient ?i de pardoseal?, care permit setarea independent? a valorii temperaturii din ?ap? ?i din camer?, cu programe multiple de lucru la nivelul unei zile ?i întindere a duratei de programare pentru 7 zile din 7.
În imaginile de mai jos pute?i vedea o variant? de cronotermostat electronic modern ?i o schem? de conexiuni pentru un cronotermostat

 

                   Fig.8

                   Fig.9

De asemenea, tot în practic? sunt situa?ii în care se întâlnesc ?i alte tipuri de echipamente electrice de înc?lzire:
- cabluri speciale cu autoreglare a rezistivit??ii electrice func?ie de temperatura mediului în care sunt montate;
- benzi (la tambur) de rezistivit??i electrice diferite, realizate din aliaje compozite de metale amorfe;
- ?nururi din fibre de carbon, preinstalate pe suport asem?n?tor plaselor din cabluri;
- folii din suport plastic (gen celuloid) cu inser?ie din pulbere de carbon, destinate realiz?rii lucr?rilor de suprafa??, foarte sub?iri (unde nu exist? spa?iu de montaj pe în?l?ime).
Dar, a?a cum am precizat ?i mai sus, hot?rârea asupra tipului de echipament electric introdus într-o lucrare de înc?lzire electric? apar?ine specialistului care face proiectul lucr?rii!


Exist? opinii (eu le numesc folclorice!) conform c?rora sistemele electrice de înc?lzire prin pardoseal? produc câmpuri electromagnetice d?un?toare!... Foarte gre?it!!! Dac? lucrarea este realizat? corect, iar plasele din cupru pentru ecranare, care acoper? atât cablurile, cât ?i plasele prefabricate, sunt conectate la protec?ia electric? (împ?mântare), nu se produc câmpuri electromagnetice radiante. Noi am realizat astfel de lucr?ri în obiective aflate sub controlul unor institu?ii din Comunitatea European?, iar la controlul efectuat de beneficiar asupra pardoselii cu aparate pentru m?surarea câmpului electric radiat de pardoseal?, au constatat faptul c? valorile ob?inute erau mult sub cele standardizate pentru astfel de situa?ii. Chiar ?i pentru lucr?rile realizate pe baz? de folii cu inser?ie de carbon exista posibilitatea aplic?rii peste acestea a unor plase metalice sub?iri, cu rol de ecranare electromagnetic?. Acum, ….. c? în practic?, … lucr?torul care efectueaz? lucrarea f?r? a fi calificat sau supravegheat de personal specializat, realizeaz? conexiunile la protec?ia electric?, sau instaleaz? ?i plasele de ecranare, ….. nu mai ?ine de proiectant sau de produc?tor!
 

Sistemele electrice de înc?lzire prin pardoseal? sunt alimentate electric din cofrete (tablouri) electrice proprii, distincte fa?? de cele aferente cl?dirii pe care o deservesc. În aceste cofrete electrice sunt incluse disjunctoare diferen?iale de 30 mA, întrerup?toare automate (siguran?e) calibrate corespunz?tor puterii electrice, respectiv consumului electric pentru fiecare zon?, contactoare (sau relee, func?ie de curentul electric de lucru) pentru zonele al c?ror consum dep??e?te curentul de lucru al contactelor termostatelor, l?mpi de semnalizare-zone etc.
 

Spre deosebire de alte tipuri de echipamente de înc?lzire prin pardoseal? (furtunuri din plastic, ?evi din diverse materiale etc.) bazate pe agent termic lichid, sistemele bazate pe cabluri sau plase electrice rezistive sunt cele mai sigure în exploatare! Ele pot fi utilizate inclusiv în zonele montane, la cabane, unde chiar dac? lemnul este la îndemân? ca surs? de energie termic?, aceste sisteme nu înghea?? în lipsa curentului electric, iar gradul înalt de automatizare în func?ionare (inclusiv comanda de la distan?? prin telefon) le fac de neînlocuit. Prin urmare, pot fi incluse în construc?ia cl?dirii ca sure complementare, iar când este posibil se poate trece pe sursa primar? de înc?lzire (centrala termic?).
Dac? lucrarea este realizat? cu sim? de r?spundere, ?apa nu poate fi penetrat? de ap?, a?a c? aceste sisteme pot fi instalate ?i în medii preponderent umede: b?i, sp?l?torii, cresc?torii de animale zootehnice etc. Practic, sunt indestructibile, iar durata lor de via?? este dependent? ce calitatea ?apei în care sunt înglobate.
Pot exista situa?ii accidentale în care un „meseria?” neatent face o gaur? în pardoseal?, f?r? s? ?in? cont de sistemul înglobat ?i distruge astfel cablul sau plasa electric?. Echipamentele electronice de protec?ie montate în cofretul electric de alimentare protejeaz? atât instala?ia de alimentare electric?, cât ?i personalul uman prin ac?iunea manifestat? de disjunctorul diferen?ial.
Repararea defec?iunii presupune decopertarea local? ?i degajarea cablurilor, urmând apoi s? fie aplicat un chit special de repara?ii (cabluri similare, sisteme de interconectare ?i consolidare etc.) oferit de fiecare produc?tor de echipamente electrice de înc?lzire prin pardoseal?. Peste toate acestea se aplic? o nou? plac? de gresie sau alt material cu care este placat? suprafa?a respectiv?.

                   Fig.10

                   Fig.11

                  Fig.12

                   Fig.13

                    Fig.14

 

Comentarii:

Nu exista nici un comentariu la acest articol


Adauga comentariul tau:

comentariile inaccesibile
spacer
spacer